Close

 

 

                                                                            «Погоджено»                                              «Затверджено»        

                                                                                     Управління освіти                                                          рішенням

                                                                             Краматорської міської ради                             Краматорської міської ради

                                                                            Начальник управління освіти                              «____»_______2012р.№____

                                                                             ________________Є.Є.Сидорова                               _____________А.М.Борсук

СТАТУТ

Краматорського навчально­-виховного комплексу

(загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад)

Краматорської міської ради

Донецької області

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Краматорський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня І –ІІІ ступенів школа №32 – дошкільний навальний заклад) Краматорської міської ради Донецької області створений на підставі рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради Донецької області від «_____»__________2012року №________, який згаходиться у комунальній власності

1.2.Юридична адреса  Краматорського навчально-виховного комплексу Краматорської міської ради Донецької області: 84393, Донецька область, місто Краматорськ, селище Шабельківка, вулиця Волгодонська, будинок 22, телефон (06264)440070.

1.3. Краматорський навчально-виховний комплекс Краматорської міської ради Донецької області є юридичною особою (ідентифікаційний код юридичної особи 25704707) має печатку, штамп установленого зразку, ідентифікаційний номер, за рішенням засновника фінансове обслуговування здійснюється централізованою бухгалтерією управління освіти., має земельну ділянку в розмірі 3,02565га (договір оренди №030715800001 згідно рішення Шабельківської селищної ради від 24.02.2006 №31/ІV-4).

 1.4. Засновником (власником) Краматорського навчально-виховного комплексу Краматорської міської ради Донецької області є Краматорська міська рада Донецької області.

 1.5. Фінансування комплексу здійснюється згідно бюджетного законодавства.

1.6. Комплекс складається з двох підрозділів: шкільного та дошкільного.

Шкільний підрозділ забезпечує належний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами державного стандарту загальної середньої освіти.

Дошкільний підрозділ  забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від 4 до 6 років відповідно до вимог базового компоненту дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ включає:

1.7. Головною метою комплексу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної  та загальної середньої освіти.

1.8. Головними завданнями комплексу є:

1.9. Діяльність навчально-виховного комплексу провадиться відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, «Положення про навчально-виховний комплекс» та власного Статуту.

1.10. Комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.11. Комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.12. У  комплексі визначена українська  та російська мови навчання,  вивчається англійська та німецька мова.

Старша школа є профільна. Профілізація визначається з урахуванням освітніх потреб замовників освіти; кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи; соціокультурної і виробничої інфраструктури району, регіону; перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді.

1.13.  Комплекс має право:

1.14. У комплексі створюються та функціонують методичні об’єднання: вихователів, учителів початкових класів, класних керівників, філологів, учителів суспільно-природничих  дисциплін, учителів фізики та математики

 1.15. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником та власником і здійснюються міською лікарнею міста Краматорська та її підрозділами: Центром медико-санітарної допомоги №1 та підрозділом амбулаторій №5,6.

 1.16. Взаємовідносини комплексу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.17. Зміни до Статуту  Краматорського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа№32 – дошкільна установа)  Краматорської міської ради Донецької області, далі комплекс, вносяться в порядку, встановленому для його реєстрації.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Комплекс планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного та робочого плану. Навчально-виховний процес здійснюється за денною формою навчання.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес в навчально-виховному комплексі, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою комплексу і затверджується відповідним органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад занять (у дошкільному підрозділі), уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники. навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми. методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4.  Дошкільна установа забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від  чотирьох до шести (семи)років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

2.5.  У дошкільному підрозділі функціонують групи загального розвитку з денним перебуванням, групи комплектуються за різновіковими ознаками. Працює установа з 6,00 до 18.00

2.6.  Наповнюваність групи дітьми визначається відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

2.7.  Для зарахування дитини у групу дошкільного підрозділу необхідно подати: медичну довідку про стан здоровя дитини, медичну довідку про епідеміологічне оточення, копію свідоцтва про народження дитини, заяву батьків або осіб, що їх замінюють.

2.8.  За дитиною зберігається місце в дошкільному підрозділі у разі її хвороби, карантину, на час відпустки батьків.

2.9.  Відрахування дітей з дошкільного підрозділу може здійснюватись: за бажанням батьків, на підставі медичного висновку про стан здоровя дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному підрозділі, у разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх заміняють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців. Термін повідомлення батьків про відрахування дитини 3 дні.

2.10. Навчання і виховання дітей дошкільного підрозділу будується, виходячи з розуміння психологічної готовності дітей відповідного віку, що включає:

Вибір програм навчання і розвитку здійснюється з урахуванням діагностики розвитку дитини. Діагностика передбачає:

2.11. Шкільний підрозділ забезпечує належний рівень загальної підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. До першого класу шкільного підрозділу зараховуються діти, як правило, із шести років. Переведення та зарахування дітей до всіх класів шкільного підрозділу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.12.  Рішенням Краматорської міської ради Донецької області за Краматорським навчально-виховним комплексом Краматорської міської ради Донецької області закріплена територія обслуговування, до якої входять: селище Шабельківка, селище Ясна Поляна, 3-Олександрівка, ООО «Степове».

2.13. Зарахування учнів до комплексу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлені відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу і до дошкільного підрозділу).

У разі потреби учень  може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.14. У школах першого-другого ступеню навчання для учнів 1-9 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності  належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб. які їх замінюють).

2.15. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються згідно наказів Міністерства освіта і науки України, але не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 1 вересня до 27грудня, другий з 13 січня до 30 травня.

 2.16. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.17. За погодженням з відповідними структурними підрозділами міської державної адміністрації з урахуванням місцевих умов – специфіки та профілю навчального закладу щорічно радою комплексу затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

2.18. Тривалість уроків у комплексі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – дванадцятих -45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно – епідеміологічної служби.

2.19. Для вихованців дошкільної ланки розклад дня розробляється відповідно до діючих документів.

2.20. Щодення кількість і послідовність занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних, психологічних, санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором комплексу.

2.21. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчальною закладу і затверджується директором.

Тижневий  режим роботи комплексу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у комплексі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. В 1 класі домашні завдання не задаються.

2.25. У комплексі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у другому – діюча система оцінювання.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.26. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.27. Порядок переведення і випуск учнів комплексу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001р. №44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001р. за №120/5311.

2.28. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.29. Контроль за Відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки .України – 14.12.2000р. № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за №925/5146.

2.30 Учням, які закінчили певний ступінь комплексі, видасться відповідний документ про освіту:

2.31. За успіхи у навчанні для учнів  встановлюються такі форми морального і заохочення:

 2.32. Харчування дітей у комплексі організовується з урахуванням його режиму і відповідно до встановлених норм. Харчування дітей дошкільного підрозділу трьохразове, шкільного підрозділу – одноразове.

 

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в комплексі є:

3.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства України, «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», даним Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

3.3. Учні (вихованці) мають право:

3.4 Учні (вихованці) комплексу зобов’язані:

3.5  Учні (вихованці)  комплексу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, що їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку комплексу з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

3.6. Педагогічними працівниками комплексу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних і інших працівників з подання директором навчального закладу. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.8. Педагогічні працівники мають право на:

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України та умовами роботи комплексу.

3.9. Педагогічні працівники зобов’язані;

3.10. У комплексі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку комплексу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.12. Батьки га особи, які їх замінюють, мають право:

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

3.14. Представники громадськості мають право:

3.15. Представники громадськості зобов’язані:

 

IV. УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСОМ

4.1. Безпосереднє керівництво комплексом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної  не менше як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів у порядку, встановленому Міністерством освіти та науки України.

Директор комплексу призначається і звільняється з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора комплексу  з дотриманням чинного законодавства. Заступники директора школи з навчально-виховної роботи призначаються і звільняються засновниками і власниками за поданням директора комплексу з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування комплексу  є Конференція колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 25 . учнів 25, батьків і представників громадськості 25

Термін їх повноважень становить 2 роки.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради навчального закладу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор комплексу, засновник.

Конференція:

4.3. У період між конференціями діє рада комплексу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

4.3.2. Основними завданнями ради є:

4.3 До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів  ІІ-Ш ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією комплексу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається конференцією. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада комплексу діє на засадах:

Рада працює за планом, що затверджується загальними конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою, або з ініціативи директора комплексу, власника, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту комплексу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації комплексу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету комплексу.

4.3.5 Очолює раду комплексу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виноси і й на розгляд усі питання, що стосуються діяльності комплексу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада комплексу:

4.4. При комплексі за рішенням конференції  створюється  Піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності Піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості, до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени  піклувальної ради обираються на конференції комплексу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника комплексу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також ла вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-деннии термін доводяться до відома колективу комплексу, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради:

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради:

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова Піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього комплексу, конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової . культурно-спортивної, корекційно-відновної, лікувально-оздоровчої бази комплексу:

залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази комплексу:

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи комплексу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку:

створювати комісії ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор комплексу:

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором комплексу і затверджується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор комплексу.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб комплексу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

V.  МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база комплексу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансах  комплексу (шкільного та дошкільного підрозділів).

5.2. Майно комплексу належить йому на правах  повного господарського відання і оперативного управління відповідно до чинного законодавства на підставі рішення про заснування і Статуту комплексу та укладених ним угод.

5.3. Комплекс відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна комплексу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база комплексу складається із навчальних кабінетів, майстерень( токарної, слюсарної, столярної, кабінету обслуговуючої праці), бібліотеки, архіву, спортивної зали, спортивного кабінету,спортивних майданчиків, музейної кімнати, їдальні, ігрових кімнат, спалень, роздягалок, методичного кабінету, актового залу, медичної кімнати.

 5.6. Відповідно до рішення  Шабельківської селищної ради від 24.02.2003 р. №31/ІV-4 комплекс має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, навчально-дослідна ділянка, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.Фінансово-господарська діяльність навчально-виховного комплексу провадиться відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів.

Утримання та розвиток матеріально-технічної бази навчально-виховного комплексу фінансується  за рахунок коштів його засновника.

6.2. Джерелами формування кошторису комплексу є:

6.3. Підрозділи навчально-виховного комплексу розміщуються в будівлі, що відповідає будівельним та санітарно-гігієнічним нормам і правилам, забезпечувати належні умови для різних видів діяльності дітей дошкільного віку та учнів, а також відповідати вимогам Типових переліків обов’язкового обладнання дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

6.4. У комплексі може створюватися фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків .витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються па рахунку цього комплексу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором комплексу.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються цим комплексом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради комплексу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.5. Комплекс мас право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в комплексі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України і інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти районної державної адміністрації.

6.7. Звітність про .діяльність загальноосвітнього комплексу встановлюється відповідно до законодавства.

6.8.  Штатні розклади навчально-виховного комплексу встановлюються відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном.

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Комплекс за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Комплекс має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

7.3. Участь комплексу у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КОМПЛЕКСУ

8.1. Державний контроль за діяльністю комплексу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, відділ освіти райдержадміністрації .

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю комплексу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) комплексу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником власником відповідно до законодавства.

 

XI. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ КОМПЛЕКСУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію комплексу приймає засновник.

Реорганізація комплексу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником та власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду ліквідаційною комісією призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління комплексом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно комплексу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику та власнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання комплексу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

9.4. При реорганізації чи ліквідації комплексу учням та вихованцям, які навчалися у ньому повинна бути надана можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

9.5. При реорганізації чи ліквідації комплексу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства.