Годинник

horoscop 2009 free online movies horoscop 2010 | horoscop saptamanal | horoscop zilic | horoscop |

Get Adobe Flash player
Счетчик
Яндекс.Метрика
Archives
 • 2019 (26)
 • 2018 (59)
 • 2017 (71)
 • 2016 (42)

“FABA”

ПОЛОЖЕННЯ

про шкільне наукове товариство «FABA» учнів

Краматорського навчально-виховного комплексу (ЗОШ №32-ДНЗ) Краматорської міської ради

 

 1. Загальна частина.

 

Шкільне наукове товариство «FABA»  забезпечує потребу учнів у здобутті знань, умінь, навичок у науково-дослідницькій експериментальній та проектній  діяльності, створює умови для виявлення обдарованих  учнів, залучає її до поглибленого вивчення наук, сприяє вибору майбутньої професії. Членами  НТУ можуть бути педагоги школи, які бажають впроваджувати в навчальний процес досягнення науки та використовувати свій  перспективний педагогічний досвід.

1.1.  Наукове товариство учнів створюється на засадах структурного підрозділу навчального закладу і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про освіту», Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. №1099 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.10.2011р. №1318/20056, власного статуту навчального закладу.

1.2. Наукове товариство учнів утворено рішенням педагогічної ради школи та функціонує з 1 лютого 2018 року.

1.3. Наукове товариство учнів  «FABA» (далі – НТУ) є добровільним об’єднанням учнів, зацікавлених у поглибленому вивченні окремих навчальних дисциплін та галузей науки і техніки, що створюється з метою забезпечення інтелектуального, творчого розвитку талановитих і обдарованих дітей засобами пошукової, науково-дослідницької роботи, забезпечує інтелектуальний і духовний розвиток учнів, підготовку до активної діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню в майбутній професії.

1.4. НТУ є однією з пріоритетних форм позакласної та позашкільної роботи.

1.5. Наукове товариство має свою символіку, назву, емблему, девіз, схвалену загальними зборами її членів.

1.6. НТУ має право у встановленому порядку брати участь у міжнародній діяльності.

 

 1. Мета, завдання та принципи діяльності НТУ.

 

2.1. Мета НТУ: об’єднання молоді для забезпечення її інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, сприяння творчому розвитку особистості і самовизначенню у виборі майбутньої професії.

2.2. Головними завданнями НТУ є:

 • сприяння розвитку науки та виникнення інтересу до наукової діяльності в дитячому та молодіжному середовищі;
 • створення умов для організації навчально-дослідницької та науково-дослідницької роботи учнів;
 • запровадження чіткої педагогічно обґрунтованої системи організації навчально-виховного процесу, створення освітнього середовища за участю педагогів, учнів; здійснення заходів з об’єднання зусиль зацікавлених організацій і установ;
 • оволодіння учнями сучасними методиками, навичками і формами організації та проведення самостійних наукових досліджень;
 • формування в учнів системи пошукових, наукових поглядів засобами популяризації знань про навколишній світ, досягнення науки, техніки, літератури, культури, мистецтва тощо;
 • допомога в засвоєнні та поглибленому вивченні навчальних дисциплін у поєднанні з науково-дослідницькою, пошуковою роботою;
 • формування базових дослідницьких компетенцій учнів у процесі здійснення пошукової, експериментальної, навчально-дослідницької, науково-дослідницької діяльності;
 • створення умов для самоосвіти й саморозвитку учнів;
 • сприяння професійної орієнтації обдарованої учнівської молоді;
 • організація роботи щодо співпраці з іншими навчальними закладами та науковими установами;
 • загальнення та поширення позитивного досвіду наукової роботи;
 • виявлення, розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді, стимулювання її творчого потенціалу, розвиток наукової та дослідницько-експериментальної діяльності учнів з різних напрямків науки, підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових, спеціальних та фахових дисциплін;
 • створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб учнівської молоді в додатковій освіті, організації дозвілля;
 • задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до інтересів та здібностей;
 • формування національної самосвідомості, активної громадянської позиції, свідомого громадянина, патріота України, особистості високої духовної культури;
 • проведення шкільного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук;
 • організація заходів для педагогів з метою підвищення професійного рівня;
 • мотивація здорового способу життя;
 • виявлення, поширення і впровадження в навчально-виховний процес сучасних прийомів і методів навчання;
 • розробка творчих завдань, проектів для різних вікових груп учнів, за різними напрямками науково-дослідницької діяльності учнів.

2.3. НТУ ґрунтується на принципах добровільності, самоврядування, законності, гласності. Воно вільне у виборі напрямів своєї діяльності.

 1. Основні напрямки роботи НТУ:
 • Включення в науково-дослідницьку діяльність здібних учнів відповідно до їх наукових інтересів.
 • Навчання учнів працювати з науковою літературою, формування культури наукового дослідження.
 • Знайомство і співпраця з представниками науки в тих галузях знань, які цікавлять учня. Надання практичної допомоги учням в проведенні експериментальної і дослідницької роботи.
 • Організація індивідуальних консультацій проміжного і підсумкового контролю в ході наукових досліджень.
 • Залучення наукових сил до керівництва науковими роботами учнів.
 • Рецензування наукових робіт учнів при підготовці їх до участі в конкурсах і конференціях.
 • Підготовка, організація і проведення науково-практичних конференцій, турнірів, олімпіад.
 • Редагувати і видавати учнівські наукові збірники.

 

 

 1. Зміст та форми роботи.

   4.1. Створення факультативів, спецкурсів спрямованих на реалізацію науково-дослідницької діяльності учнів;

   4.2. Консультації з тем дослідницьких робіт, які проводять керівник учня;

   4.3. Самостійна робота учнів, участь у наукових конференціях, конкурсах, оглядах та інших заходах.

   4.4. Секційні (або факультативні чи гурткові) заняття;

   4.5. Розробка і реалізація науково-дослідницьких проектів учнів.

   4.6. Участь у різноманітних конкурсах, вікторинах, турнірах тощо

 

 

 1. Керівництво НТУ.

    5.1. За роботу НТУ відповідає заступник директора НВР.

    5.2. Координація дій, заходів  НТУ узгоджується та затверджується директором школи.

  5.3. Заступник директора з НВР орга­нізовує  засідання наукового товариства, де вирішують питання написання науково-дослід­ницьких, курсових робіт, рефератів та проектів.

   5.4.  Рада НТУ керує роботою Товариства.

 

 

 1. Організаційна структура НТУ.

    6.1. Вищим органом НТУ є загальні збори членів товариства, які проводяться один раз на рік, на початку навчального року, після того, як будуть вивчені наукові інтереси учнів. На загальних зборах членів НТУ:

 – обирають президента НТУ;

 – обирають учнівську раду НТУ та надають інформацію про її діяльність;

 – затверджують основні напрями діяльності та річний план роботи товариства;

 – затверджують рішення про членство в НТУ;

 – затверджують зміни і доповнення до основного Положення про НТУ;

 – приймає рішення про структурні зміни в НТУ;

    6.2. Учнівська рада товариства обирається на загальних зборах терміном на 1 рік. До учнівської ради входять: президент, дійсні члени НТ.

   6.3. До складу ради НТУ входять керівники НТУ (заступник директора та президент учнівської ради) та наукові керівники секцій.

 Функції ради НТУ:

 – визначає основні напрямки роботи;

 – виносить пропозиції щодо винесення на загальні збори змін і доповнень до  Положення;

 – представляє інтереси НТУ перед адміністрацією навчального закладу.

6.4. Президент товариства від імені НТУ і за згодою з директором школи:

– визначає стратегічні напрями розвитку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

– сприяє залученню до роботи професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, наукових співробітників науково-дослідних інститутів, науково-педагогічних і педагогічних працівників навчальних закладів;

– координує дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу учнів НТУ;

– виступає ініціатором проведення конференцій, форумів, семінарів тощо;

– сприяє участі учнів НТУ в міжнародних програмах, проектах;

– затверджує розподіл обов’язків між членами ради наукових кураторів.

6.5.  НТУ складається з таких секцій:

– фізико-математичних наук (математика, комп’ютерних наук, фізика, астрономія);

– природничих наук(природознавство, географія, , хімія, біологія);

– історико-краєзнавчих наук

– філологічних наук

Роботу кожної секції очолює вчитель – предметник та учень—член ради НТУ «FABA».

 

 1. Членство в товаристві.

7.1. Членами наукового товариства учнів можуть бути учні 5 – 11 класів навчального закладу, які хочуть займатися науково-дослідницькою діяльністю, на підставі заяви.

7.2.Діяльність учнів організується за різним рівнем складності, виходячи з фонду предметної компетентності:

для учнів 5—8-х класів;

для учнів 9— 11-х класів.

Учні школи вступають у товариство на підставі особистого бажання й рекомендації вчителя.

7.3. Члени товариства мають право:

– використовувати матеріальну базу школи для самостійних досліджень;

– мати наукового керівника;

– примати участь в діяльності товариства;

– вибирати та бути обраними в керівні органи товариства.

7.4.Учасники роботи над дослідними темами можуть бути організовані в групи або працювати індивідуально.

7.5.Кожен учень закладу обирає тему для індивідуальної дослідної роботи, керуючись своїми пізнавальними інтересами й можливостями, а також порадами-рекомендаціями батьків, учителів – предметників та наукових керівників.

7.6.За підсумками науково-дослідної роботи учні представляють творчі звіти за конкретний період часу. Форми творчих звітів можуть бути різноманітними:

– реферат;

– проект;

– звіт про експеримент;

– модель, макет;

– розробка тематичної екскурсії;

– створення портфоліо;

– комп’ютерні програми;

– наукові роботи.

Звіти презентують на засіданнях секцій НТУ «FABA» згідно з графіком роботи на поточний рік. Захист творчих робіт відбувається на засіданнях секцій наукового товариства в присутності членів журі.

7.7. Консультантами з роботи над науковим дослідженням можуть бути ліцейні вчителі, батьки учнів, керівники факультативів, гуртків і секцій, викладачі інших навчальних закладів та працівники НДУ.

 

 1. Просвітницька робота.

   8.1. Просвітницька робота НТУ сприяє реалізації завдань навчання і виховання, розвитку учнів та стимулюванню їх інтелектуального і творчого самовдосконалення, а також пропаганді діяльності НТУ.

   8.2. НТУ може висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, web-сайті школи, у періодичній пресі тощо.

 

 1. Фінансування і матеріальна база

 9.1. До матеріальної бази входить бібліотека, обладнання, матеріали навчальних кабінетів, коп’ютерна  техніка, стенди.

 9.2. Матеріальна база НТУ формується з власних засобів.

 

Language site
Translate »